Zaznacz stronę

Coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej dąży do tego, aby zastąpić nieodnawialne źródła energii ich odnawialnymi odpowiednikami. Istnieje przekonanie, że biomasa jest jednym z najlepszych sposobów na zastąpienie energii pochodzącej z węgla. Wielu przedsiębiorców stawia właśnie na tego typu rozwiązanie, pozyskując tym samym odpowiednie certyfikaty umożliwiające bezpieczne wykorzystanie biomasy. 

Czym właściwie jest biomasa i w jaki sposób się ją pozyskuje? Czy każda biomasa jest możliwa do wykorzystania? Jakie certyfikaty powinna posiadać uzyskana biomasa, aby spełniała swoją rolę jako odnawialne, a przede wszystkim bezpieczne dla środowiska naturalnego źródła energii? 

Biomasa jako odnawialne źródło energii – czym jest? 

Biomasa to materia organiczna, która powstaje w wyniku biodegradacji substancji pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W przypadku biomasy wykorzystywanej jako odnawialne  źródło energii nie ma znaczenia jej postać. Biomasa występuje w formie stałej, gazowej oraz ciekłej. Zaletą biomasy jest natomiast to, że jej źródło naturalnie występuje w przyrodzie, a to oznacza, że jest praktycznie niewyczerpywalne i całkowicie odtwarzalne. 

W celu zwiększenia dostępności odpowiedniego rodzaju surowców niezbędnych do wytworzenia biomasy, tworzone są specjalne uprawy energetyczne. Składają się one z roślin przeznaczonych do produkcji biomasy. Tego typu roślinność wyróżnia się przede wszystkim dużym przyrostem rocznym, łatwością w uprawie uwzględniającą małe wymagania gleby oraz odpornością na szkodniki oraz choroby. 

Wyszukiwanie biomasy  – najważniejsze informacje 

Pozyskiwanie energii cieplnej z biomasy składa się z trzech elementów – zamkniętego obiegu pierwszego, wymiennika ciepła i obiegu drugiego. W większości przypadków uzyskana biomasa jest spalana w celu wytworzenia energii. Jednak jest ona możliwa do wygenerowania poprzez fermentację, estryfikację oraz zgazowanie.  W ten sposób powstaje energia, która powinna zostać przekształcona w prąd trafiający do gniazdek. 

Pomimo wielu zalet biomasy jako odnawialnego źródła energii, warto wziąć od uwagę wszystkie kwestie związane z jej magazynowaniem oraz transportowaniem. To właśnie one sprawiły, iż konieczne było opracowanie specjalnych regulacji i certyfikatów, pozwalających na zachowanie jak największego bezpieczeństwa oraz wydajności energetycznej biomasy wykorzystywanej do produkcji energii. Normy regulują, iż biomasa nie może być pozyskiwana z terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, terenów zasobnych w węgiel, torfowisk, upraw rolnych nie spełniających wymagań bezpieczeństwa żywności. 

Certyfikat Red Cert niezbędny do dopuszczenia biomasy do użytku 

Pozyskanie samej biomasy nie daje jednak przyzwolenia na jej sprzedaż czy natychmiastowe przeznaczenie do użytku. Jakość i bezpieczeństwo biomasy przekłada się nie tylko na większe zyski, ale przede wszystkim na pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Uzyskanie certyfikatu to dowód na to, iż wyrób jest zgodny z ogólnie przyjętymi kryteriami i normami jakościowymi. 

W przypadku certyfikacji biomasy jakość i wydajność energetyczna ma ogromne znaczenie. Unia Europejska powołała Komitet Techniczny CEN/TC 335 Solid Biofuels, który od lat pracuje nad określeniu zasada i regulacji związanych z produkcją, dystrybucją i przechowywaniem biomasy. Opracowane dedykowane normy, które standaryzują wymagania dotyczące biomasy – m.in. EN ISO 17225.  

Kwestie związane z koniecznością uzyskania certyfikacji dla przedsiębiorstw związanych z biomasą i biopaliwami, zostały uregulowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w 2009 roku. Dyrektywa RED i RED II określa m.in. zasady zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza w przypadku rozwoju źródeł energii odnawialnej. Dyrektywa zobowiązuje również wszystkie organizacje zajmujące się produkcją czy przetwarzaniem biomasy do posiadania certyfikatu.

Certyfikacja systemów biopaliw i biomasy RedCert jest niezbędna w ocenie jakości produkowanej biomasy w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacji podlegają takie podmioty jak

  • przedsiębiorcy produkujący biokomponenty, 
  • przedsiębiorstwa przetwarzające biomasę, 
  • firmy specjalizujące się w zakupie, imporcie lub nabywaniu biomasy.  

Certyfikacja Red Cert w jednostce notyfikowanej 

Certyfikacja pozyskiwanej biomasy jest obowiązkowym wymogiem dla organizacji pragnących uzyskać dostęp do rynków europejskich. Posiadanie certyfikatu Red Cert dla dystrybutorów biopaliw i biomasy na terenie UE uprawnia do korzystania z ulg podatkowych. Dodatkowo certyfikat do gwarancja biomasy o wysokiej wydajności energetycznej. 

Certyfikacja RedCert przeprowadzana przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą, przy wykorzystaniu takich systemów jak ISCC EU oraz KZR INiG, to dowód na to, że pozyskana biomasa jest zgodna z wymogami i regulacjami stawianymi przez UE.